Đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào?

Đã là người Việt Nam, không ai không biết đến Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết nguyên tắc hoạt động của nó là gì? Vậy sau đây hãy tìm hiểu xem Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào nhé.

đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào

Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh được thành lập khi nào?

Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của lứa tuổi thanh thiếu niên Việt Nam. Tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập vào kì họp thứ 2 của Trung ương Đảng ngày 26-03-1931. Đoàn được thành lập với mục đích xây dựng tổ chức gồm những thanh niên tiên tiến, phấn đấu vì mục tiêu, lý tưởng của Đảng – độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh. Những thành viên trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đều là những thanh niên Việt Nam tuổi từ 15 đến 30, tích cực học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng như thế nào?

Đoàn là một phần trong hệ thống chính trị nước Việt Nam. Mọi hoạt động của Đoàn phải trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật của nước Việt Nam. Trong hệ thống này, đứng đầu là Đảng, Đoàn là một trong các tổ chức thành viên. Do đó, Đoàn có vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị nước Việt Nam:

  • Đối với Đảng: Đoàn là một phần của Đảng, là một tổ chức dự bị của Đảng, nơi nuôi dưỡng những cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Đảng.
  • Đối với Nhà nước: Đoàn là nơi nuôi dưỡng, đào tạo, bảo vệ thế hệ tương lai của đất nước. Sự phát triển của Đoàn là chỗ dựa vững chắc cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. 
  • Đối với các tổ chức xã hội của thanh niên và phong trào thanh niên: Đoàn là chỗ dựa, là nơi để cung cấp những điều kiện, môi trường rèn luyện và phát triển cho thanh thiếu niên. Xây dựng các hiệp hội bảo vệ, phát triển thanh niên như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các thành viên khác của Hội.
  • Đối với Đội TNTP Hồ Chí Minh: Đoàn giữ vai trò là người tiên phong, người chỉ huy, người dẫn đường của Đội. Đoàn có trách nhiệm xây dựng tổ chức Đội, lựa chọn, đào tạo, các thiếu nhi hoạt động và làm theo lời bác dạy. 

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào?

đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc nào

Theo điều 5, chương 2: Nguyên tắc, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lấy nguyên tắc tập trung dân chủ . Cụ thể như sau: 

  • Cơ quan lãnh đạo cao cấp của Đoàn đều do bầu cử lập ra, thực hiện nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.
  • Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn là Đại hội đại biểu toàn quốc. Cơ quan lãnh đạo của Đoàn ở mỗi cấp là Đại hội đại biểu hoặc Đại hội đoàn viên ở cấp ấy. Giữa hai kỳ Đại hội, cơ quan lãnh đạo là Ban chấp hành do Đại hội Đoàn cùng cấp bầu ra. Giữa hai kỳ họp Ban chấp hành, cơ quan lãnh đạo là Ban thường vụ do Ban chấp hành cùng cấp bầu ra.
  • Ban chấp hành Đoàn các cấp có trách nhiệm báo cáo về hoạt động của mình với Đại hội hoặc hội nghị đại biểu cùng cấp, với Ban chấp hành Đoàn cấp trên, với các cấp ủy Đảng cùng cấp và thông báo cho Ban chấp hành Đoàn cấp dưới.
  • Nghị quyết của  Đoàn phải được chấp hành nghiêm chỉnh, cấp dưới phục tùng cấp trên, thiểu số phục tùng đa số, cá nhân phục tùng tổ chức.
  • Trước khi quyết định các công việc và biểu quyết của Đoàn, các thành viên đều được cung cấp thông tin và phát biểu ý kiến của mình, ý kiến thuộc về thiểu số được quyền bảo lưu các báo cáo lên Đoàn cấp trên cho đến Đại hội đại biểu toàn quốc song phải nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết hiện hành.

Như vậy, đến đây, chắc chắn bạn đã biết được Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc nào? Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quả thực là một tổ chức chính trị hoạt động có nguyên tắc, có lý tưởng vô cùng cao đẹp.

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Cciced
Logo